El Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.

Aquesta corporació de dret públic es regeix per aquests Estatuts; per la Llei 13/82, del 17 de desembre, de col-legis professionals de Catalunya; pel Decret 329/83, del 7 de juliol, que va aprovar el Reglament de col-legis professionals de Catalunya, i per l'altra legislació comunitària, estatal o autonòmica que l'afecti.

Exercici i Codi deontològic

La professió de psicòleg pot exercir-se de manera liberal, individualment o associadament, i també a través d'una relació laboral amb qualsevol empresa pública o privada o, si escau, a través d'una relació funcionarial.

En tot cas, l'actuació professional ha d'atenir-se a les normes deontològiques aprovades pel Col-legi.

L'exercici de la professió es basa en la independència de criteri professional, l'atenció adequada al client i el servei a la comunitat. El psicòleg té el deure i el dret de guardar el secret professional.

Per tal d'aconseguir aquests objectius, es va constituir la Comissió Deontològica, que té el suport de l'assessor jurídic del COPC.

Òrgans de Govern

El Col-legi té dos òrgans de govern: La Junta General de Col-legiats i la Junta de Govern.

La Junta General és l'òrgan màxim de govern del Col-legi; els seus acords, adoptats per principi majoritari, obliguen tots els col-legiats.

A les juntes generals poden participar-hi tots els col-legiats amb veu i vot, sempre que estiguin en plenitud dels seus drets.

La Junta General es reuneix dues vegades a l'any d'una manera ordinària; la primera dintre dels primers mesos i la segona durant l'últim trimestre.

En la primera reunió es liquida el pressupost de l'exercici anterior i es presentala memòria d'activitats de l'any anterior. En la segona reunió ordinària es presenta el pressupost de l'exercici següent.

La Junta General es reuneix de forma extraordinària quan ho acorda la Junta de Govern o quan ho sol-licita un nombre de col-legiats que representa, com a mínim, el deu per cent del total.

Constitució de la Junta de Govern

La Junta de Govern està constituïda per un degà president, dos vicedegans, un secretari, un vicesecretari, un tresorer i quatre vocals.

Els membres de la Junta de Govern són elegits pel procediment establert en els Estatuts per a un període de quatre anys.

Cada quatre anys la Junta de Govern convoca eleccions ordinàries per elegir tots els càrrecs de la Junta de Govern.

Tots els col-legiats tenen dret a actuar com a electors i com a persones elegibles en la designació dels membres de la Junta de Govern.

En l'actualitat els membres que componen la Junta de Govern mantenen reunions mensuals per tal de debatre i resoldre aspectes i estratègies col-legials.

Així matix, hi ha la Junta Permanent, composta pel degà, els vicedegans, el secretari, el vicesecretari i el tresorer, i que vetlla pels assumptes quotidians. A més, decideix quins són els que cal debatre en les reunions de la Junta de Govern.

Delegacions territorials

Per acord de la Junta General de Col-legiats, es poden constituir les delegacions territorials que siguin convenients dins de l'àmbit territorial del COPC.

Els col-legiats adscrits a cada delegació són els que tenen el domicili fiscal, el lloc de treball habitual o la residència en el seu àmbit territorial.

El col-legiat no pot adscriure's a més d'una delegació. Els col-legiats que exerceixen en més d'un àmbit territorial han de triar a quina delegació territorial queden adscrits.

Les delegacions territorials tenen les facultats delegades de la Junta de Govern del COPC.

Cada delegació territorial és regida per la Junta rectora, que està formada per un president, un secretari, un tresorer i d'un a quatre vocals.

Seccions-comissions professionals

Les seccions professionals són d'adscripció voluntària i agrupen dintre del COPC els col-legiats que exerceixen o estan interessats a exercir en la mateixa especialitat de la psicologia.

Per adscriure's a una secció professional cal estar col-legiat i emplenar la sol-licitud per ser membre d'una secció professional.

En l'actualitat hi ha vuit seccions professionals i una comissió professional.