El passat 16 de desembre es va celebrar la segona Junta General Ordinària del 2013, marcada per la polèmica de l’esborrany del nou Codi Deontològic.

Josep Vilajoana, degà del COPC, va ser l’encarregat de presentar l’assemblea que va començar amb la lectura i aprovació de l’acta de la Junta General anterior, celebrada a finals de maig d’aquest mateix any. L’assemblea va comptar amb una gran participació, ja que van assistir a la mateixa més de 100 col·legiats i col·legiades. L’acta de la Junta General anterior es va aprovar amb 49 vots a favor, cap abstenció i 78 abstencions.

Després d’aquest punt es va passar a informar del perquè del recent canvi en la plataforma de correu per a col·legiats, senzillament per no cedir al abús comercial i econòmic del proveïdor que teníem fins ara, i aconseguir una reducció en les despeses del COPC. També es van tractar alguns dels temes de la passada assemblea i que encara continuen vigents, com la importància de la representació territorial, la deontologia i la prevenció de pràctiques poc ètiques i la importància de les acreditacions i la formació per lluitar contra l’intrusisme.

Maite Sánchez Mora, secretària de la Junta, va ser l’encarregada de parlar dels plans d’empleabilitat del COPC. S’ha establert una col•laboració amb Acció10 i la secció d’SPOT (Psicologia de les Organitzacions i Treball) i s’ha realitzat un estudi de benchmarking, fent una comparativa amb altres col·legis professionals per tal de millorar les eines de les quals ja disposem, com el directori o la borsa de treball. També s’està treballant per oferir un servei d’orientació professional més complet, que estudiï com està el mercat laboral.

Altres temes a tractar van ser la formació corporativa que s’està oferint a l’equip de gestió per millorar els serveis i l’atenció al col·legiat; l’interès que la Festa de la Psicologia Solidària va tenir per donar a conèixer el paper de la psicologia en la vida diària de les persones i el nou canal de televisió COPC TV, una nova via de comunicació que servirà per compartir experiències professionals i difondre la imatge d’una psicologia útil i compromesa.

Anna Carmona, tresorera del COPC, va passar a parlar dels pressupostos. Com sempre, es va fer èmfasi en el fet que el COPC no obté beneficis, ja que tot el que es guanya es reinverteix en els col·legiats. Es van presentar els pressupostos pel 2014 i les despeses de l’any, de manera simplificada, a tots els col·legiats. Alguns assistents van demanar una informació més amplia i específica d’aquestes despeses, la qual cosa, tot i que està a disposició habitualment, es tractarà de millorar. A continuació es van aprovar els pressupostos i seguidament es van donar a conèixer les assignacions dels membres de junta que es mantenen i la pujada pràcticament nul·la (0’6 % d’acord amb normatives i convenis) del sou de la plantilla de l’equip de gestió.

Es va a passar a discutir el punt 5, que consistia en l’aprovació del nou Codi Deontològic. D'ençà que es va fer pública la renovació del codi deontològic, s’han rebut moltes esmenes i algunes crítiques per part de diverses associacions que segons Mila Arch, presidenta de la Comissió Deontològica han malinterpretat l’esborrany que es va presentar. L’últim codi deontològic és de 1987 i s’ha d’actualitzar, ja que actualment es reben moltes queixes i necessitem una eina més acurada per donar resposta a aquestes queixes.

S’han rebut esmenes i comentaris en contra perquè en aquest esborrany del nou codi deontològic es suprimia l’article 47 ("Constitueix una transgressió a la deontologia professional atribuir-se una titulació acadèmica que no es posseeix, així com una especialització per a la qual no es té la capacitat corresponent.”) i alguns col·legiats i associacions ho consideren totalment necessari per lluitar contra l’intrusisme. El que succeeix és que amb el nou codi s’ha canviat el llenguatge i s’ha contemplat la normativa de la llei de col·legis professionals. El codi penal està per sobre del codi deontològic del COPC i hi ha àmbits en els quals no es pot actuar perquè són competència de l’àmbit penal. Amb aquest punt va haver-hi molt de debat entre el públic assistent, la Junta de Govern i la Comissió Deontològica, fins que finalment es va decidir que es convocaria pròximament una Junta General Extraordinària per aprovar aquest tema amb calma i poder també dedicar-li temps a aquest i altres comentaris que s’han fet a la qüestió deontològica.

Després d’aquest punt, es va passar al punt 6, consistent en ratificar la incorporació de la psicòloga Núria Vendrell i Cadena a la Comissió Deontològica, que es va aprovar.

Finalment es va passar al torn obert de paraules, on es van discutir temes d'interès com el màster de psicologia general sanitària o l’acreditació de la psicoteràpia.