TÍTOL

EL NAIXEMENT DE LA PSICOLOGIA COACHING:
CONCEPTUALITZACIÓ TEÒRICA

 

AUTORS

¹Lugo, O.; Ros, E.; Moreno, C.M.;

¹Grupo de Investigación Organización, Persona y Cambio (FPCEE Blanquerna – URL).

 

AGRAÏMENTS

²Secció de Psicologia Coaching del COPC

²Sección de Psicología Coaching del COPC

 

RESUM 

Des del Grup de Recerca en Organització, Persona i Canvi (Facultat de Psicologia de Blanquera – Ramon Llull), presentem un treball teòric de conceptualització de la Psicologia Coaching com una subdisciplina de la Psicologia, que està experimentant un fort creixement en aquests darrers anys, tant a nivell internacional com a nivell de l’estat espanyol, i amb una forta presència i vinculació amb el COPC (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya), concretament amb la Secció de Psicologia Coaching, a nivell de Catalunya. Els elements que demostren el seu fort desenvolupament a Catalunya, serien la celebració del 1st International Congress of Coaching Psychology-Spain a Barcelona l’11 i 12 d’octubre del 2011 (Infocop Online, 2016); també l’organització del taller “Psicologia Coaching de la salut: aplicant estratègies i tècniques cognitiu-conductuals”, al 2013, impartit pel Dr. Stephen Palmer, un dels màxims difusors de la Psicologia Coaching a nivell mundial (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya Psicologia Coaching en el COPC, 2016); a més a més, la formalització de l’Acreditació d’Expertesa en Psicologia Coaching dins del COPC (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya Acreditació d'Expertesa en Psicologia Coaching, 2016), i l’organització dels premis biennals de Psicologia Coaching (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya Premis Psicologia Coaching, 2016). 

Pel que fa a la resta de l’estat espanyol, disposen d’acreditacions com a experts en Psicologia Coaching els següents COP: el de Madrid (Infocop Online, 2016); el de la Comunitat Valenciana (Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, 2016); el d’Andalusia Oriental (Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, 2016); el d’Andalusia Occidental (Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, 2016); i el de la Regió de Múrcia (Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, 2016). 

Aquest article mostra la conceptualització de la Psicologia Coaching a partir del seu naixement i de quin és el seu desenvolupament actual, exposant aquesta metodologia amb el propòsit de col·laborar en el seu estudi i reconeixement, i promovent també futures investigacions.
 

PARAULES CLAU: Psicologia Coaching, conceptualització teòrica, subdisciplina de la Psicologia.
 

CONTACTE

Oriol Lugo Real

oriollr1@blanquerna.url.edu

FPCEE Blanquerna – URL

C/ del Císter, 34, (Barcelona, 08022).

  

EL NAIXEMENT DE LA PSICOLOGIA COACHING 

            En la dècada del 2000 al 2010 la pràctica del Coaching ha tingut una ràpida expansió i ha aparegut en un gran nombre de països amb estudiosos i practicants que demanen una professió del Coaching amb la seva pròpia identitat, amb els límits clars i un únic cos de coneixement (Hamlin, Ellinger & Beattie, 2008). Aquest aspecte ha generat polèmiques perquè des de l’àmbit de la Psicologia es reclama una correcta regularització perquè es viu com una pràctica d’instrusisme professional, però la manca d’investigació i de criteris científics dificulta la seva professionalització (Benneth, 2006). 

El Coaching com a metodologia de desenvolupament professional i millora del rendiment, ha tingut especialment una molt bona acceptació en el camp de les empreses i organitzacions, però ha estat impulsat per professionals de camps no inscrits dins de la Psicologia. Per exemple a Espanya, segons Bacás i Salinas (2012), un 22% dels coaches disposen d’una titulació acadèmica de Ciències, Enginyeries, Medicina i similars, i un 38% disposen d’altres estudis universitaris. A més a més, les principals associacions i organitzacions de coaches estan obertes a acceptar, acreditar i a certificar a professionals de tota mena de camps o professions, generant un creixement poc regularitzat tant pel que fa al valor científic dels processos com de les capacitats i competències dels seus practicants.

La presència de professionals de la Psicologia ha estat absent en el desenvolupament del Coaching si tenim present que la "International Coach Federation" (ICF) es va establir l'any 1995 (ICF International Coach Federation History, 2015). Elements que ho destaquen són la tardana aparició de la primera Unitat de Psicologia Coaching en la University of Sydney, l'any 2000, oferint el primer postgrau (Palmer i Whybrow, 2008). I a nivell europeu no va ser fins al 2005 amb l'establiment de l'Unitat de Psicologia Coaching a la City University de Londres (City University of London Coaching Psychology Unit, 2015). Així doncs, en l'actualitat, els professionals de la Psicologia estan implicats en la regularització del Coaching, a través de la Psicologia Coaching, per tal d’aportar rigor a la comunitat internacional (Grant i Cavanagh, 2007). Concretament, les finalitats de la Psicologia Coaching són: oferir un model de pràctica científica, un entrenament dels professionals en la pràctica de la ciència del comportament, una ètica al servei dels clients, una tradició de recerca bàsica i aplicada com a fonaments per a la pràctica professional, i una base de coneixement teòric i pràctic construït per més d'un segle (Grant i Cavanagh, 2007). Els mateixos autors remarquen que el desenvolupament d’una qualificació de professional especialista en la Coaching Psychology, amb un model similar a les qualificacions que existeixen a nivell de la Psicologia clínica (Psicòleg/òloga General Sanitari), organitzacional (Expert/a en Psicologia del treball i de les organitzacions) o forense (Expert/a en psicologia forense), permet l’establiment clar i reconegut d’un nou nínxol per a la Psicologia tant pel que fa als psicòlegs com pels clients.
 

CONCEPTUALITZACIÓ TEÒRICA DE LA PSICOLOGIA COACHING 

El concepte de Psicologia Coaching s’ha anat enriquit amb diverses aportacions. Amb l’establiment de la "l'Unitat de Psicologia Coaching" a Sydney l’any 2000 per part d’Anthony Grant, s’inicia el procés de creació de la línia de treball de la “Psicologia Coaching”, i les bases psicològiques del Coaching es posen en estudi i es formalitza l’acreditació de psicòleg coach (Grant i Cavanagh, 2007). La “Coaching Psychology” es perfila com una branca de la Psicologia que s’ocupa de l’aplicació sistemàtica de la ciència del comportament per a la millora de l’experiència vital, el rendiment laboral i el benestar dels individus, grups i organitzacions. No es dirigeix a tractar directament casos clínicament significatius de malalties mentals o nivells anormals de malestar (Grant, 2006; Grant i Cavanagh, 2011).

 La Coaching Psychology gaudeix d’una creixent acceptació i implantació a nivell internacional, si be els referents bàsics en el seu desenvolupament es troben a la Gran Bretanya i a Austràlia. En aquests països és on van sorgir els primers grups de treball sobre el tema: el “Special Group in Coaching Psychology” (SGCP), de la “British Psychological Society” (The British Psychological Society Special Group in Coaching Psychology, 2016) o el “Interest Group in Coaching Psychology” (IGCP) de la “Australian Psychological Society” (Australian Psychological Society Coaching Psychology, 2016). La creació de diferents revistes científiques especialitzades, com “The Coaching Psychologist” de la “The British Psychological Society” (The British Psychological Society The Coaching Psychologist, 2016) i la revista internacional “International Coaching Psychology Review (The British Psychological Society International Coaching Psychology Review, 2016), demostren el desenvolupament i validació a nivell mundial, a més a més, de la seva consolidació com a subdisciplina de la Psicologia. 

            Però més enllà de les publicacions, potser una de les fites principals en la consolidació de la Coaching Psychology va ser la constitució d’una societat internacional. Aquesta societat rep el nom de la “International Society for Coaching Psychology” (International Society for Coaching Psychology History, 2016), la qual aporta nous elements a la definició de la Psicologia Coaching com un procés per a millorar el benestar i el rendiment en la vida personal i en els àmbits del treball, sostingut per models de Coaching basats en teories i enfocaments psicològics. Es contempla un rang ampli de marcs teòrics, incloent la Psicologia Psicodinàmica, la Psicologia Sistèmica, la Psicologia Cognitiva i Conductual, la Psicologia orientada a les solucions i la Psicologia Positiva en el seu treball (Australian Psychological Society, 2016). Així mateix, aquesta organització vetlla per a la bona pràctica i per a la investigació i fonamentació científica, elements bàsics i primordials per a la constitució d’una disciplina. Amb aquesta definició s’estableixen unes línies a nivell mundial per tal de poder guiar als professionals en les seves respectives societats de Psicologia Coaching. 

Per últim, una altra visió pel que fa autors de referència, la trobaríem en el treball de Palmer i Whybrow (2008), que remarquen que la diferència clau entre la Psicologia Coaching i el Coaching es basa precisament en que la Psicologia Coaching estudia i entén els principis psicològics relacionats amb el rendiment i el funcionament en els que es basa el mateix Coaching, mentre aquells coaches que no tenen formació psicològica, fan un ús sense una base adequada. 

Aquestes conceptualitzacions ens faciliten el poder donar a conèixer la Psicologia Coaching com una línia de treball de la Psicologia en plena expansió.CONCLUSIONS 

La Psicologia Coaching és una subdisciplina de la Psicologia que neix de la demanda d’un control i un desenvolupament científic de la metodologia del Coaching. La Psicologia Coaching està permetent que es puguin dur a terme estudis fiables i vàlids per tal de promoure una pràctica amb una metodologia rigorosa i professional. A més a més, la Psicologia Coaching s’està organitzant i difonent a nivell internacional i en l’àmbit de l’estat espanyol a través d’associacions i publicacions. 

El COPC ha promogut la seva difusió permetent la creació en l’any 2012 d’una secció professional específica, la Secció de Psicologia Coaching, i l’acreditació d’Expertesa en Psicologia Coaching, així com la col·laboració en l’organització de congressos i de tallers en l’àmbit de Catalunya. 

Aquest article té el propòsit de donar a conèixer la pràctica d’aquesta subdisciplina, mostrant les fonamentacions teòriques i el coneixement propi de la Psicologia que hi ha en el Coaching. Es fa necessari seguir investigant en aquesta línia, per tal que els psicòlegs/òlogues que estan interessats en el Coaching puguin trobar uns referents científics i que també puguin investigar en aquest àmbit de treball.

 

BIBLIOGRAFIA 

APS Australian Psychological Society,. (2016). Coaching psychology: how did we get here and where are we going?. Recuperat el 19 d’agost de 2016, de: https://www.psychology.org.au/publications/inpsych/coaching/#s1

Bacás, J. & Salinas, J. (2012). Encuesta de Mercado de Coaching Ejecutivo en España 2012 [diapositivas de Power Point]. Recuperat de: http://aecopmadrid.com//wp-content/uploads/2012/10/EMCE12-Espanol_Protegido.pdf

Benneth, J.L. (2006). An agenda for coaching-related research: A challenge for researchers. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 58(4), 240-249. doi: 10.1036/10659293.58.4.240

City University of London,. (2015). Coaching Psychology Unit. Recuperat el  1 de desembre de 2015, de: http://www.city.ac.uk/arts-social-sciences/psychology/research/coaching-psychology-unit

Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental,. (2016). Procedimiento de Acreditación Profesional del/de la Psicólogo/a Coach. Recuperat el 24 de novembre de 2016, de: http://copao.cop.es/es/noticia.asp?pag=&id=865&por=1

Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental,. (2016). ACREDITACIÓN COMO PSICÓLOGO/A EXPERTO/A EN COACHING. Recuperat el 24 de novembre de 2016, de: http://www.copao.com/index.php/22-noticias-destacadas/529-acreexpcoach

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya,. (2016). Acreditació de l'Expertesa en Psicologia Coaching. Recuperat el 24 de novembre de 2016, de: http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=09c4c150-e417-41c1-93d7-25658a4973a6&Idioma=ca-ES

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya,. (2016). Guía para la buena práctica en Coaching, en el marco de la Coaching Psychology. Recuperat el 24 de novembre de 2016, de: http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=40ab8414-7686-42dc-a42c-ad4a0863c85f&Idioma=ca-ES

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya,. (2016). PREMIS PSICOLOGIA COACHING 2015-2016. Recuperat el 24 de novembre de 2016, de: http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=6cbb3108-61f3-469a-8eac-9f89db6317af&Idioma=ca-ES

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya,. (2016). PSICOLOGIA COACHING EN EL COPC. Recuperat el 24 de novembre de 2016, de: http://copc.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=454e83cf-9b83-4d8a-8637-50d589997f87&Idioma=ca-ES

Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana,. (2016). El COP-CV pone en marcha el Proyecto PEC Psicólogo Especialista en Coaching. Recuperat el 24 de novembre de 2016, de: https://www.cop-cv.org/noticia/2731-el-cop-cv-pone-en-marcha-el-proyecto-pec-psicologo-especialista-en-coaching-#.WKopQG_hDZ4

Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia,. (2016). Grupo de Trabajo de Psicología Coaching. Requisitos para la Acreditación como Psicólogo/a Coach del Colegio de Psicólogos de Murcia. Recuperat el 24 de novembre de 2016, de: https://www.colegiopsicologos-murcia.org/web/index.php/coaching-psychology/1650-requisitos-para-la-acreditacion-como-psicologo-a-coach-del-colegio-de-psicologos-de-murcia

Grant, A.M. (2006). A personal perspective on professional coaching and the development of coaching psychology. International Coaching Psychology Review, 1(1), 12-22.

Grant, A.M., & Cavanagh, M.J. (2007). Coaching psychology: How did we get here and where are we going? InPsych: The Bulletin of the Australian Psychological Society Ltd, 28(3), 6-9.

Grant, A. M. (2008). Coaching in Australia: a view from the ivory tower. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 1(1), 93-98.

Grant, A. M., & Cavanagh, M. J. (2011). Coaching and positive psychology. Designing positive psychology: Taking stock and moving forward, 293-309.

Hamlin, R.G., Ellinger, A.D, & Beatti, R.S. (2008). The emergent “coaching industry”: A wake-up call for HRD professionals. Human Resource International 11 (3): 287-305.

Infocop Online,. (2016). EL COP MADRID PONE EN MARCHA LA ACREDITACIÓN PROFESIONAL COMO PSICÓLOGO EXPERTO EN COACHING (PSEC). Recuperat el 24 de novembre de 2016, de: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3830

Infocop Online,. (2016). 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE COACHING PSYCHOLOGY SPAIN- 11 Y 12 DE OCTUBRE EN BARCELONA. Recuperat el 24 de novembre de 2016, de: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3654

International Coach Federation,. (2015). History. Recuperat el 24 d’octubre de 2015, de http://www.coachfederation.org/about/landing.cfm?ItemNumber=741&navItemNumber=615

International Society for Coaching Psychology,. (2012). Frequently Asked Questions. Obtingut  el 15 d’octubre de 2015 de http://www.isfcp.net/faqs.htm

International Society for Coaching Psychology,. (2016). History. Obtingut el 18 d’agost de 2016 de http://www.isfcp.net/history.htm

Palmer, S. & Whybrow, A. (2008). Handbook of Coaching Psychology: A guide for practitioners. Hove: Routledge.

The British Psychological Society,. (2016). Special Group in Coaching Psychology. Recuperat el 9 de febrer de 2016, de http://www.bps.org.uk/networks-and-communities/member-microsite/special-group-coaching-psychology

The British Psychological Society,. (2016). The Coaching Psychologist. Recuperat el 9 de febrer de 2016, de http://shop.bps.org.uk/publications/publication-by-series/the-coaching-psychologist.html

The British Psychological Society,. (2016). International Coaching Psychology Review. Recuperat el 18 d’agost de 2016, de http://www.bps.org.uk/publications/member-network-publications/member-publications/international-coaching-psychology-review