CLICA AQUÍ PARA LA VERSIÓN DEL ARTÍCULO EN ESPAÑOL

Intervencions amb famílies en situació d'alta conflictivitat post-divorci: Reorganització de la co-parentalitat prioritzant el benestar dels fills i filles

El passat 4 d’octubre, el Grup de treball sobre Coordinació de Parentalitat (CP) de la Secció d’Alternatives de Resolució i Gestió de Conflictes (ARC) del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya va organitzar una taula de diàleg a la seu del mateix Col·legi a Barcelona, en la que van participar destacades veus de diversos àmbits implicats en la intervenció en separacions d’alta conflictivitat. Aquest és un nou pas endavant amb l’objectiu d’avançar en la implementació de la coordinació de parentalitat i treballar les directrius de l’ètica i la pràctica dels professionals, seguint la formació iniciada en les jornades dels passats 22 i 23 de febrer.

En aquesta ocasió, la taula de diàleg es va organitzar transversalment des de quatre seccions professionals, Secció ARC, Psicologia Clínica i de la Salut, Psicologia Jurídica i Psicologia de les Dones, amb la col·laboració del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Va comptar amb la presència de destacats prestigiosos professionals especialitzats en diversos àmbits. Tots ells, des del seu rol professional, assisteixen a famílies en situació d’alta conflictivitat post-separació o divorci. L’acte va convocar un gran nombre d’assistents que ompliren la sala d’actes confirmant l’interès sobre el tema plantejat.

Ponents de la taula de diàleg:
Dominic D'Abate, coordinador de parentalitat. Consensus Mediation Center, Montreal, Canadà
Gemma Baulenas, psicòloga clínica i terapeuta familiar. Escola de teràpia familiar. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Mercè Cartié, psicòloga forense. Equip d'Assessorament Tècnic de Família (EATAF). Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia
Ansel Guillamat, psicòloga mediadora àmbit judicial. Centre de Mediació de dret privat. Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia
Elena Farré Trepat, Magistrada de família, Jutjat de 1a Instància número 17 de Barcelona.

Entre els objectius d’aquesta taula de diàleg hi figuraven la introducció del rol del/la psicòleg/a coordinador de parentalitat en els processos de separació i divorci. Al mateix temps, pretenia identificar coincidències i diferències amb altres rols professionals que treballen amb famílies en situació d'alta conflictivitat postdivorci i es preocupen de reorganitzar la coparentalitat prioritzant el benestar dels fills/es.

Les ponències i el diàleg generat a partir de les preguntes dels assistents va acabar amb algunes conclusions que confirmen la necessitat de la figura del/la coordinador de parentalitat per ajudar a les famílies en situació d’alta conflictivitat post-divorci.

1. Hi ha situacions d’alta conflictivitat post-divorci que no es resolen amb la intervenció judicial i els nombrosos procediments que generen un nombre reduït de famílies comporten una sobrecàrrega per als magistrats de família. A aquest fet, s’hi suma la frustració dels jutges/esses i magistrats/des per la dificultat de donar una resposta adequada que resolgui el conflicte en la parentalitat.

Els jutges i jutgesses fan ús de tots els serveis i professionals que tenen al seu abast, avaluacions de l'Equip d'Assessorament Tècnic de Família (EATAF), mediació, punts de trobada, fiscal i advocats. Però els instruments judicials disponibles no són suficients per ajustar-se a les autèntiques necessitats de les famílies amb alta conflictivitat i resulta difícil derivar a serveis que són de pagament i que suposen un cost addicional per a la família. Sovint els propis jutges i jutgesses han de respondre conscients que la sentència no resol la situació, no posa fi a la conflictiva relacional, i que el factor temps és cabdal. Fins i tot els mateixos jutges són conscients que han de decidir sobre la situació exposada, però que allò que determinin no és potser la millor manera de resoldre la situació, però sí la més factible amb els mitjans actuals.

La figura del CP ajudaria a poder arribar a una presa d’acords basada en les demandes dinàmiques de la família, i afavoriria a què es poguessin mantenir. Més encara, tenint en compte que sovint aquests progenitors en conflicte no implementen el pla de parentalitat parcial o totalment, les sentències s’incompleixen i creen noves judicialitzacions de les problemàtiques, cronificant les situacions complexes per a progenitors i fills/es i suposant una gran despesa econòmica. El CP té per objectiu central treballar la coparentalitat per ajudar a la família a implementar el pla de parentalitat i fomentar la resolució de disputes i les decisions efectives sobre temes relacionats amb els fills i filles, vetllant sempre pel seu benestar.

2. Els serveis que disposem a Catalunya i als quals es deriven aquestes famílies atrapades en la disputa crònica amb alta conflictivitat no són suficients per respondre a les seves necessitats per tal d’ajudar a què els progenitors puguin funcionar en una coparentalitat efectiva per al benestar dels fills i filles.

Per exemple, el programa de seguiment de famílies de l'EATAF vol ajudar a què s’executin les sentències i també informar als jutges del seu compliment. Però no és un servei a llarg termini, i les famílies amb alta conflictivitat necessiten més que un seguiment, una intervenció més intensiva on també es contempli una funció psicoeducativa, de mediació de disputes i de coordinació entre professionals. La mediació familiar, pel fet que l’assistència a la sessió informativa no és obligatòria, per la seva necessària acceptació per ambdues parts i la seva brevetat en el temps, sovint no pot ser el camí escollit en situacions de tan alta conflictivitat, on la tolerància i la trobada esdevé complexa.

A més, malauradament, els equips de la sanitat pública es troben actualment en una situació complicada i inestable, difícilment poden atendre conjuntament la problemàtica i degut a l’actual situació econòmica s’han reduït els propis programes i els espais en xarxa.

3. Els i les professionals constaten el solapament d’algunes funcions entre professionals que treballen amb aquestes famílies. I també, que des del seu rol professional, l’ajut no és suficient i és important la col·laboració en xarxa i la confiança entre els professionals. Per a tal fi, es requereix una coordinació entre serveis i equips que intervenen per ajudar a aquestes famílies multi assistides.

En l’actualitat però, és complex veure un cas de forma conjunta i establir espais de creació de saber interprofessional. La manca de recursos comporta una reducció de l’abast de les intervencions i un treball enfocat des de prioritzar aquells casos més necessitats. Per exemple en aquests moments la xarxa pública intervé bàsicament quan s’identifica patologia en els nens/es, relegant a un segon pla aquell patiment existent entre els infants involucrats o exposats en una ruptura familiar conflictiva.

La figura del CP podria tenir un paper cabdal per aglutinar i canalitzar aquest treball en xarxa i fer avançar el procés. El fet que el CP tingui accés i pugui establir contactes i col·laboracions amb els diferents professionals que intervenen amb la família, facilita que el treball de cadascun permeti avenços concrets en una mateixa direcció: el benestar directe dels fills/es.

4. Es constata que quan moltes institucions estan involucrades en un mateix cas complex sovint es contribueix a ‘institucionalitzar’ el conflicte i a restar capacitat d’autogestió a la família.

Per la família no és fàcil integrar les diferents aportacions i fer-ne una lectura que els permeti configurar les relacions de forma diferent, alhora que queda reduït el seu marge de moviment, que ve marcat pels equips.

La figura del CP podria ajudar a aquestes famílies a recuperar l’autogestió, que està minada pel propi conflicte i situació de ruptura, però també en part congelada involuntàriament per les diferents intervencions.

5. Sovint els avis i àvies queden fora de les intervencions.

La coordinació de parentalitat manté un enfocament sistèmic, i per tant, per la qual cosa contempla incloure a tots els membres del sistema familiar, progenitors, fills i filles, noves parelles, i avis i àvies, així com també als professionals i institucions involucrats amb la família, en el treball per la millora.

6. Cas especial: Els/les fills/es que rebutgen a un progenitor.

Malgrat la majoria dels nens i nenes volen continuar tenint una relació amb ambdós progenitors, una proporció petita de nens i nenes desenvolupen una forta reacció negativa vers un dels progenitors. Actualment no hi ha intervencions especialitzades. És necessari que els professionals de la psicologia omplin aquest buit. Si bé existeixen recursos on es pot oferir un escenari de treball per aquests casos, com són els punts de trobada familiar, aquests tenen una temporalitat i intervenció limitada i poden veure com un complement la figura del/la la Coordinació coordinador/a de parentalitat com una oportunitat per la resolució d’aquests supòsits.

7. No menys important és la importància de detectar maltractament i violència de gènere en aquestes famílies.

La presència de violència és una condició excloent per realitzar un procés de mediació, però no de coordinació de parentalitat. A la fase inicial del procés de CP s’avalua la presència de violència o maltractament. Per aquesta tasca, el CP ha d’estar degudament entrenat en la gestió de conflictes i com diferenciar-los dels processos de violència. En aquesta direcció, la formació del CP inclou un mòdul sobre violència de gènere.

8. Resulta imprescindible fomentar el diàleg entre professionals de la salut mental i de l’àmbit jurídic per poder ajudar a aquestes famílies en situació d’alta conflictivitat.

El grup de treball de coordinació de parentalitat del COPC té com un dels seus objectius fomentar la col·laboració entre psicòlegs coordinadors de parentalitat i els professionals de l’àmbit judicial. En la coordinació de parentalitat la relació del/la CP amb els advocats/esses dels progenitors és molt important per l’èxit del cas. A més, el CP col. labora amb el /la jutge o jutgessa  que porta el cas.

9. La importància de determinar l’origen de l’alta conflictivitat: Si es tracta d’una conflictivitat relacional resultat del dol i dificultats d’assumir la separació o divorci, o bé si es tracta de la patologia individual o d’ambdós membres de la parella.

El/la psicòleg/oga que exerceix la CP està format/da i té experiència en mediació familiar i té coneixement de les dinàmiques familiars en les separacions o divorcis que, combinat amb la formació de base en psicopatologia aporta un valor afegit a treballar amb aquestes famílies. A més, el/la CP utilitza tècniques de psicoeducació, teràpia, gestió de conflictes, mediació, coaching, fàcilment conegudes pel psicòleg/òloga.

Conclusions elaborades pels membres del Grup de Treball de Coordinació de Parentalitat (Secció ARC): Connie Capdevila, Sara Gironès i Laia Rosich

Links d’interès sobre la qüestió:

La figura del coordinador de parentalitat en les separacions altament conflictives, article de Connie Capdevila Brophy

Entrevista al Dr. Dominic D'Abate, director del Consensus Mediation Center de Montreal
El Programa de Seguimiento Familiar del EATAF: finalidad, objetivos y método. Afinidades y divergencias respecto de la figura canadiense del coordinador de parentalidad
Presentació de ponència de Mercè Cartié. Programa de seguimiento EATAF y coordinación de parentalidad
Programa de seguimiento EATAF y coordinación parentalidad de Mercè Cartié en Prezi