El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya va presentar la Comissió de Psicoanàlisi el passat 18 de setembre en un esdeveniment que es va celebrar a la Sala d’Actes del COPC. Van participar en l’acte el degà del COPC, el Dr. Guillermo Mattioli, i les col·legiades promotores de la creació de la Comissió de Psicoanàlisi: Ana Molinaro, Carmen Ferrer, Mercè Collell i Regina Bayo-Borràs.

L’acte va obrir amb la intervenció del Dr. Mattioli, que va donar la benvinguda al Col·legi a la Comissió amb un discurs que va remarcar que la psicoanàlisi va ser la primera psicoteràpia, a principis del segle XX, i que gran part de les metodologies posteriors d’abordatge de la psicologia responien a la psicoanàlisi: o naixien com una crítica o com un aprofundiment a la teoria psicoanalítica. Mattioli va citar Lacan -que parlava de la veritat en minúscula- i Ciceró -que defensava que la
veritat era massa gran com perquè la pogués tenir una única persona- per encoratjar la Comissió a “defensar la veritat psicoanalítica al Col·legi, en comunicació, debat i cooperació amb els altres òrgans del COPC”. Finalment, va manifestar la seva satisfacció per l’existència del nou òrgan i li va augurar i desitjar creixement i consolidació.

A continuació va prendre la paraula Ana Molinaro, que va explicar els antecedents de la formació de la Comissió de Psicoanàlisi. El grup promotor de la Comissió va començar a treballar-hi des de molt temps ençà, però un moment clau va ser quan van col·laborar en la configuració del programa electoral de la candidatura del Dr. Josep Vilajoana a la Junta de Govern de 2010: des d’aleshores, i després que l’esmentada candidatura fos l’elegida, la proposta inicial va fonamentar la creació de dos grups de treball. De primer, el GT Psicoanàlisi amb nens i després, Psicoanàlisi i societat. Per primer cop, la psicoanàlisi s’integrava a l’estructura del Col·legi, amb la ferma voluntat que augmentés el pes en la institució. Van rebre menció especial dos agraïments: l’ex-vicedegà Ricard Cayuela i l’editor de l’Espai Freud Salvador Foraster. Uns anys més tard, celebrem la creació de la Comissió de Psicoanàlisi al COPC. 

Carmen Ferrer va prendre la paraula seguidament per agrair la col·laboració de totes les persones que van adherir-se a la iniciativa de crear la Comissió de Psicoanàlisi. La presidenta en funcions de la Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia va remarcar que “agraïm la seva signatura a tots els col·legiats i col·legiades, però especialment aquells que van signar sense ser psicoanalistes, i no obstant això volien donar suport perquè la psicoanàlisi formés part d’una institució oficial”. Finalment, va animar a fer sòlida la Comissió amb l’adhesió de nous membres, que ja compta amb 100 col·legiats i col·legiades.

El quart torn de paraula va ser per Mercè Collell, que va explicar els objectius de la Comissió. Breument, l’objectiu general d’oferir un marc institucional als psicòlegs i psicòlogues psicoanalistes que s’interessin per la disciplina, ja sigui des d’un punt de vista teòric o pràctic, es concreta en 5 objectius principals: primer, dissenyar i programar activitats per difondre la teoria i pràctica de la psicoanàlisi; segon, desenvolupar-se professionalment gràcies a l'organització dels actes; tercer, promoure la cooperació i intercanvi amb altres grups de treball (especialment per aspectes clínics i socials); quart, vetllar per la qualitat en l’exercici de la psicoanàlisi; cinquè, vetllar per la projecció social de la psicoanàlisi fora del COPC, aprofitant que cada vegada hi ha més actes externs que demanen la col·laboració de psicoanalistes. Per últim, Mercè Collell va informar als assistents que el web del COPC ja tenia un apartat per a la Comissió de Psicoanàlisi, on es podia llegir i consultar el seu reglament.

Per acabar, Regina Bayo-Borràs va fer una intervenció per sintetitzar les línies de treball que duria a terme la Comissió, la principal de les quals era generar activitats de formació i difusió de la psicoanàlisi. La psicoanalista va remarcar que “la psicoanàlisi es podia aplicar en múltiples camps de la psicologia (clínic, psicopedagògic, social, etc.) i que, per tant, cada psicòleg o psicòloga pot aplicar-ne els coneixements en l’àrea professional en què exerceix”. Finalment, es va obrir un torn de paraules per recollir les aportacions del públic assistent.

L’acte va es va cloure amb una última intervenció del Dr. Mattioli , que rubricava la presentació, i un aplaudiment general per donar la benvinguda i desitjar bona singladura a la Comissió de Psicoanàlisi del COPC.