En aquest enllaç podrem llegir el rigorós article del PsiNotes escrit pel professor Jordi Renom, sobre la utilitat i la necessitat de dissenyar adequadament les proves per avaluar les persones i els seus coneixements, en un moment determinat de la seva vida professional.

És conegut, per a una amplia majoria de psicòlegs i psicòlogues, el fet que l’aparició d’una especialitat regulada per llei l’any 1998 va ser acollida ingènuament com un reconeixement dels avenços de la Psicologia en el nostre país.

Amb la LOPS, Ley 44/2003 de 21 de novembre, l’any 2003 l’atac frontal a la professió es va fer molt evident. Tant pel que fa a la titularitat pública com pel que fa a l’exercici privat de la psicologia anomenada clínica.

Amb un discurs enganyós, el procés va seguir endavant intempestivament fins a la primera prova escrita exigida a un subgrup de les persones en tràmit d’homologació del seu títol en relació a la creada especialitat. Justament aquella prova va resultar erràtica per molts motius. Una vegada més, trobem un exemple de com els llicenciats en Psicologia hem rebut un tracte injust en un procés d’homologació de títols. S’invaliden primer els certificats emesos per col·legis i per institucions no estatals i es suggereix a un bon nombre de persones la realització d’un examen que es presenta amb moltes zones obscures.

Els resultats, ja publicats, son devastadors. Per tal de verificar la validesa de la prova, al marge d’altres qüestions litigioses, es demana la matriu (l’article ajuda a entendre de què es tracta) en repetides ocasions i per diferents vies, sense obtenir respostes satisfactòries.

Aquest article ens posa sobre la pista de les condicions que han de tenir les proves d’aquesta indole per no lesionar els drets de les persones que els han de realitzar, així com per garantir que avaluen allò que cal avaluar.

Un grup de persones, amb sensació de desemparament, es van associar per aconseguir tirar endavant aquest procés amb el Ministerio de Educación. El COPC els dona suport en la mesura que la transparència i la rigorositat ens semblen uns valors irrenunciables, especialment quan parlem d’institucions públiques.

Si penseu que aquesta és una qüestió que us afecta i que aquesta iniciativa pot pal·liar una situació que es perllonga excessivament llegiu l’article i contacteu amb pepc@copc.cat.