El divendres 14 de juny es va publicar al BOE l'Ordre ECD/1070/2013, del 12 de juny, per la qual s'estableixen els requisits per verificar els títols universitaris oficials de màster en psicologia general sanitària que habiliten per exercir la professió titulada i regulada de psicòleg general sanitari. Aquesta Ordre es pot consultar a aquest enllaç.

Complint la funció de vetllar pels interessos dels col-legiats i en vista de la importància que aquest títol pot adquirir en l'ordenació de la professió de psicòleg a Espanya i Catalunya, el COPC té la intenció de crear un espai d'informació permanent en què s'actualitzin les dades i notícies que es vagin tenint sobre aquesta qüestió.

Com fixa l'Ordre esmentada, a partir del curs 2013-2014 aquesta titulació s'obté amb un màster oficial que les universitats poden oferir havent aconseguit el reconeixement i l'autorització de les agències d'avaluació de l'ensenyament, ANECA (estatal) i AQU (autonòmica).

L'estructura bàsica del màster és la següent:

El contingut s'estructura en tres mòduls: bàsic (fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària), específic (avaluació, diagnòstic i intervenció en psicologia de la salut; entrenament en habilitats bàsiques del psicòleg general sanitari) i matèries optatives.

Així mateix, els centres en què es facin les pràctiques externes del màster han de tenir un conjunt de condicions, entre les quals destaca l'obligació d'estar autoritzats i registrats com a centres sanitaris en els registres de centres, serveis i establiments sanitaris de la comunitat autònoma corresponent.

Actualment, el COPC està en contacte amb totes les facultats de psicologia de les universitats catalanes per oferir tot la informació actualitzada sobre les possibilitats de fer el màster a cadascuna. Com és sabut, el títol capacita per exercir la psicologia en l'àmbit sanitari al nostre país.

Així doncs, al nostre entendre, actualment en el col-lectiu de psicòlegs hi ha definits sis grups amb relació a aquesta pràctica:

1. Els psicòlegs que ja tenen el títol de psicòleg especialista en psicologia clínica. No són afectats per aquesta llei, perquè poden practicar la psicologia clínica i sanitària en l'àmbit de la sanitat pública i privada sense cap restricció.

2. Els estudiants de grau de psicologia. Poden optar a la matriculació en el màster de PGS en qualsevol universitat que l'ofereixi i, després d'haver-lo aprovat, obtenir el títol de PGS.

3. Els psicòlegs que tenen el títol de màster en psicologia clínica i de la salut o un d'equivalent. Per descomptat, poden sol-licitar el certificat als efectes de demanar l'autorització dels centres sanitaris en base a la llei 5/2011 d'economia social de data 29 de març, abans d'octubre del 2014, amb lo qual passarien al grup 4. Es desconeix la situació a partir d'aquesta data de qui no hagi sol-licitat el seu certificat en relació al títol de PGS.

4. Els psicòlegs acreditats pel COPC segons la Llei 5/2011 d'economia social del 29 de març, hagin sol-licitat o no i obtingut o no l'autorització de la Generalitat per obrir un centre privat. Igual que en la situació anterior, no hi ha cap informació sobre la seva situació respecte al títol de PGS. Evidentment, sempre es poden matricular en el nou màster, encara que sembla lògic -aquesta és la idea i la intenció del COPC i dels altres col-legis oficials de psicòlegs de la resta de l'Estat- que s'arribi a un acord amb les autoritats ministerials per a alguna classe de convalidació que els permeti d'obtenir el títol de PGS. Entre aquestes convalidacions sembla lògic que almenys arribi la dels crèdits de pràctiques del màster, ja que l'organització professional ha acreditat la competència professional del psicòleg en qüestió.

5. Els psicòlegs que exerceixen la psicologia clínica o sanitària i no són en cap dels grups anteriors, de manera que en aquest moment no els cobreix cap titulació superior a la de llicenciat / grau en psicologia. Evidentment, sempre es poden matricular en el nou màster.

6. Els psicòlegs que tenen una titulació de màster en el camp de la recerca en PGS. No tenim cap informació.

Volem recordar que la data fixada per obtenir l'acreditació del COPC d'acord amb la llei és l'octubre del 2014. No sabem si aquest termini s'endarrerirà ni tenim informació sobre les conseqüències que això tindria.

Finalment, també volem recordar que pels comptes de Facebook i Twitter del COPC es poden fer aportacions i preguntes que mirarem de respondre. Tota la informació que tingui el COPC es publicarà i actualitzarà constantment al web.