La Comissió Deontològica actual porta treballant des del 26 de juliol de 2010. Durant aquest temps s’ha vist la necessitat inajornable d’actualitzar alguns articles del Codi Deontològic que havien quedat obsolets tan per no incorporar les lleis vigents, catalanes i de l’estat espanyol, aprovades en posterioritat al nostre Codi com per no contemplar noves pràctiques i instruments que el progrés de la psicologia ha anat incorporant a la pràctica diària dels professionals.

D’aquesta manera, amb la motivació de poder disposar d’un Codi Deontològic més actual i més proper als paradigmes del segle XXI, la Comissió Deontològica del COPC va iniciar un procés d’estudi i actualització que va finalitzar el desembre del 2013 amb una proposta de nou codi deontològic recentment aprovada.

Aquest procés va començar amb la reflexió de les millores necessàries i la introducció de conceptes nous que responguessin a la praxi professional actual, com per exemple la psicologia forense i l’ús de les noves tecnologies, entre altres. Paral·lelament es va fer una recerca dels codis deontològics vigents a nivell europeu i americà per analitzar la seva estructura i contingut. Donat que la majoria de codis consultats s’articulaven en base al proposat per la EFPA (European Federation of Psychologists Associations -2005-) i la APA (American Psychological Association -2010-), la Comissió Deontològica va realitzar un estudi comparatiu entre ambdues propostes.

Amb un primer objectiu de decidir l’estructura del nou codi deontològic, i en base a les propostes de les associacions esmentades, es van analitzar els Principis Ètics d’ambdues donant com a resultat cinc Principis Generals. Amb un segon objectiu de decidir el contingut del codi, i seguint l’estructura de Normes que proposava l’APA, es van classificar els articles del codi del COPC en funció de la temàtica de cada Norma per tal d’estudiar-los un a un. D’aquesta manera es va posar a debat cada article decidint si s’havia de mantenir, modificar o eliminar.

Paral·lelament a aquest procés esmentat, es van redactar articles nous que complementarien els continguts de cada Norma. Finalitzada la redacció per part de la Comissió Deontològica, la proposta del nou Codi es va traslladar a la Junta de Govern i previ estudi, va ser aprovada en la reunió de data 21 d’octubre de 2013 (P-643). Posteriorment el document es va fer públic amb la finalitat de sotmetre’l a les opinions dels col·legiats. Es van presentar algunes esmenes que, previ consens, es van incorporar al redactat.

En data 3 de febrer de 2014 va ser aprovat en assemblea per majoria absoluta.

El resultat de tot el procés esmentat és un nou Codi Deontològic estructurat en un Preàmbul, 5 Principis Generals i 10 Normes que aglutinen 60 articles. Aquesta Comissió incorpora al preàmbul la Declaració Universal dels Drets Humans, conscient de la importància d’aquest document com a referent del progrés social que inspira les pràctiques en ètica i deontologia de nombroses professions.