Aquest 1 de desembre de 2014 es van presentar els nous estatuts del COPC, aprovats per Junta General Extraordinària el passat 28 d'abril i finalment adaptats a la llei corresponent el 30 de juliol de 2014.

Josep Vilajoana, degà del COPC, va obrir l'acte, agraint l'esforç realitzat durant tots els mesos de treball, a tots els que han participat en el procés. Va destacar especialment el canvi de nom del Col·legi, que ha passat a anomenar-se Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, un nom que aposta per la integració de gènere.

Joan López Masoliver, assessor jurídic del COPC, va parlar de les principals novetats d'aquests estatuts, com ara la possibilitat d'incloure col·legiats o entitats de reconegut prestigi dins del Consell Social, la possibilitat del vot per mitjans electrònics, la creació d'una Junta Electoral o la creació de les Societats Professionals, entre altres.

A més de les novetats que es van explicar durant la sessió, altres canvis importants que contemplen els nous estatuts són les noves disposicions sobre la formació continuada, la obligatorietat de l’assegurança de responsabilitat civil, la creació de la figura del defensor del col·legiat i la nova estructura de la Junta de Govern, en la que entren a formar part amb veu i vot els representants de les Delegacions Territorials i del Consell Professional. També es disposa que el col·legi ha d’anar cap a la paritat en els seus òrgans, respectant en tot cas la legalitat vigent sobre la matèria.
Després, la presentació es va centrar sobretot en la qüestió deontològica. Mila Arch, presidenta de la Comissió Deontològica del COPC, va parlar dels canvis en el règim sancionador. Es faran canvis en la classificació dels casos, intentant afavorir al col·legiat sempre i quan sigui possible. Els casos es classificaran en molt greus, greus i lleus i hi haurà la possibilitat d'inhabilitació per un temps determinat o una multa econòmica depenent de la gravetat. Com a sanció alternativa o complementària a la inhabilitació o la multa econòmica, es podrà realitzar un curs de formació.

Núria Calderer, vocal de la Comissió Deontològica va parlar sobre la importància de la prevenció per evitar sancions. El curs de formació proposat, també estarà obert a qualsevol col·legiat que vulgui fer un reciclatge en qüestions deontològiques, ja que moltes vegades es cometen infraccions per desconeixement del Codi. Es faran dos cursos a l'any de 20 hores cadascun i es tractaran les normes legals, aspectes concrets de les intervencions, i algunes de les problemàtiques habituals en les avaluacions psicològiques.

Ricard Cayuela, vicedegà del COPC, va ser l'encarregat de tancar l'acte. En el seu parlament, va exposar el nou escenari de regularització de la professió, on el reconeixement sanitari de la psicologia situa als psicòlegs en el mapa dels serveis professionals sanitaris. També va parlar sobre la llei de serveis professionals, que finalment sembla ser que no s'aprovarà. Ente altres, va destacar la creació d'una comissió contra l’intrusisme i la creació d'acreditacions per pal·liar els estralls que fan segons quines actuacions no professionals.

Podeu descarregar-vos els nous Estatuts al web del COPC.