El llibre aborda el tema central de la Identitat Personal i la Maduresa, analitzades des de les implicacions que els diferents enfocaments tenen per avaluar, comprendre, predir, modificar i ajudar al Creixement Personal dels individus tant des del punt de vista emocional, com Cognitiu o comportamental. Aquest Monogràfic exposa un cúmul de coneixements científics en què treballar activament de manera individual per assolir els nivells de Consciència i Autoconeixement que permetin a les persones dirigir la seva pròpia vida cap a estats de Benestar subjectius adequats i satisfactoris.