És possible aconseguir que un grup d'alumnes treballi com una comunitat d'investigació? Aquesta és la pregunta de fons que guia el discurs d'aquest llibre, dedicat a l'operació mental de Formular hipòtesis.

La investigació científica, com sosté Dario Antiseri està constituïda per la identificació de problemes, la formulació d'hipòtesis i un control relatiu sobre la base de les conseqüències que es puguin observar de forma directa. Per tant, formular hipòtesis és un important acte creatiu, la pràctica en els diferents nivells educatius, afavoreix en els alumnes una relació dinàmica amb el coneixement.

El present volum proposa un procés de reflexió teòrica, i aplicada a les condicions didàctiques, que permeten fer d'aquesta operació mental una via practicable i significativa dins del marc escolar. Presenta una anàlisi dels models que subratllen la rellevància que té la formulació d'hipòtesis en l'àmbit escolar, així com l'ocupació d'importants i detallades tècniques en una sèrie de projectes didàctics que s'han dut a terme en diferents àrees de coneixement, amb alumnes d'edats diverses.