L'atenció primerenca és el conjunt d'intervencions que s'adreça als nens d'entre 0 i 6 anys amb trastorns en el desenvolupament o risc de patir-los, i a les seves famílies. És una matèria relativament recent al nostre país però que ha evolucionat considerablement en els últims anys. La intervenció es pot dur a terme des dels centres de desenvolupament infantil i atenció primerenca (CDIAP) i també des d'altres entorns naturals, com poden ser l'hospitalari, el familiar o l'escolar, sempre que sigui guiada per un equip interdisciplinari amb formació específica en atenció primerenca. Quan el context d'intervenció és l'hospital els professionals necessiten disposar d'informació que els serveixi per orientar les seves actuacions. Aquest és un dels objectius del llibre: proporcionar material que serveixi de guia a aquests professionals i els permeti conèixer millor les característiques dels nens i de les famílies a les que cal donar atenció. En aquest sentit, s'aborda el marc teòric de treball en l'àmbit hospitalari, es proporciona informació del desenvolupament i plasticitat cerebral, així com de les característiques del desenvolupament fetal i neonatal, centrant-se en una població molt particular com és la dels nens prematurs i les seves famílies, incidint en formes d'avaluació i intervenció. La obra també inclou una part aplicada amb l'objectiu de difondre els protocols, les fulles d'observació i els models d'intervenció que puguin ser d'utilitat i de base per als diferents professionals de l'àrea en les unitats hospitalàries de neonatologia, encara que sens dubte també serà un text de referència per als estudiants de grau i postgrau d'aquesta àrea d'intervenció.