El 15 de desembre, es va celebrar una Junta General Ordinària de Col·legiats i Col·legiades del COPC. Amb una assistència d’aproximadament 40 persones l’assemblea va començar al voltant de les 20.30 h, en segona convocatòria.

Primer es va exposar l’acta de la Junta anterior, en la qual calia fer una esmena, ja que a la documentació es deia que s’havia realitzat un conveni amb els Jutjats de Barcelona per cooperació a la coordinació de parentalitat. S’està tramitant, i s’està treballant, però encara no hi ha cap conveni signat.

La votació de l’aprovació de l’acta anterior va tenir 35 vots a favor i cap en contra, a més de cap abstenció.

Josep Vilajoana, degà del COPC, va exposar l’informe de Junta des de maig a desembre en el qual es va destacar la reforma dels Estatuts, el canvi en l’estructura de la Junta de Govern i les noves sancions imposades per transgredir el Codi Deontològic. Pel que fa a l’estructura col·legial, a l’octubre es va produir la desvinculació de la gerent i s’han fet noves incorporacions temporals per tal d’assolir la gran quantitat de feina generada a causa del registre sanitari.

Adolfo Jarne, vocal de Junta, va comentar les dades del registre sanitari, tant pel que fa als certificats de formació en clínica emesos, com el total de centres registrats. Es van emetre 7079 certificats, dels quals només 191 van ser “no aptes”. El total de centres privats de menys de 100 m2 registrats ha estat d’aproximadament 1750. En la majoria de casos s’ha informat favorablement a l’administració. En aquells en els quals es realitza algun requeriment de canvi, s’efectuarà algun requeriment de canvi, s’efectuarà la comunicació en les següents setmanes, amb previsió de finalitzar el procés a finals de gener.

Ricard Cayuela, vicedegà del COPC, va fer èmfasi en fer més visible a la Psicofundación i en el compromís social que s’ha d’oferir amb l’ètica, tant a nivell personal com col·lectiu.

Anna Carmona, tresorera del COPC, va exposar les dades dels pressupostos. Com és habitual, els pressupostos han quedat en un balanç de 0, és a dir, tots els ingressos s’han reinvertit en les despeses habituals del COPC i en oferir un millor servei als col·legiats. Hi ha hagut un augment dels ingressos per l’augment de les col·legiacions a causa del registre sanitari. Aquests diners s’invertiran en millores tecnològiques per establir millors comunicacions i també en les instal·lacions del COPC. Hi ha una part dels ingressos que es destina al Consejo General de la Psicología per treballar en la visibilització de la psicologia i l’accés als diferents ministeris per la defensa de la professió.

Els pressupostos van estar aprovats amb 36 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions.

Seguidament es va passar a les votacions de les assignacions de la Junta rectora. Va haver-hi 36 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.

Per últim es va votar la ratificació del nomenament dels membres de la Comissió Deontològica, que va obtenir 32 vots a favor i cap en contra.