Els trastorns mentals (emocionals, conductuals i cognitius) no es manifesten igual en les diferents fases del desenvolupament de l'ésser humà: infància, infantesa, adolescència, joventut, maduresa o vellesa. Diferents edats propicien l'aparició preferent de diferents trastorns. Els factors de risc i causalitat no són els mateixos en cada etapa evolutiva. Les conseqüències negatives de patir una patologia mental també varien en funció del moment de l'evolució. L'eficàcia d'un mateix procediment terapèutic depèn en part de la fase del desenvolupament en què es trobi la persona afectada. Hi ha patologies que es presenten més en un sexe que en un altre, però aquestes diferències es fan més o menys evidents en funció de l'edat del pacient. Tot això i moltes facetes més és el que estudia la psicopatologia del desenvolupament, que no és sinó una forma de contemplar la psicopatologia d'una manera dinàmica, seguint-la en el temps i considerant longitudinalment. Es tracta d'estudiar el desenvolupament dels trastorns psicològics que apareixen en uns éssers en desenvolupament. En aquesta obra es descriuen els trastorns més importants de la psicopatologia humana enquadrant-los en aquesta visió evolutiva. Cada capítol ha estat desenvolupat per psicòlegs i psiquiatres de provada competència clínica i / o investigadora, especialitzats en el trastorn en qüestió. Sens dubte és un instrument rellevant en la formació i actualització de coneixements de psicòlegs, psicòlegs clínics, psiquiatres i altres professionals (pediatres, metges de família, treballadors socials, infermers psiquiàtrics, etc.) interessats o ocupats en la pertorbació psicològica de l'ésser humà.