Si assumim que les regles que regeixen la convivència comunitària són el resultat de l'acció i el consens social, sembla raonable, i per això recomanable, propiciar formes col·legiades per abordar la conflictivitat moral. Aquesta és una de les raons que sustenten la deliberació col·lectiva, el procés de diàleg compartit pel qual es ponderen els arguments a favor d'una o altra alternativa, per tal de formular el menor consell moral possible.

Precisament, el repte actual del pensament moral, davant d'una societat globalitzada, és el disseny del escenaris i procediments que facilitin la deliberació entre aquells que, respectant el concepte de dignitat humana, no comparteixen els mateixos valors i conviccions personals.

Les regles que faciliten i orienten la deliberació col·lectiva han de ser consensuades entre els participants. Ara bé, un requisit previ a la deliberació és el coneixement precís dels fets que motiven el conflicte, a partir de la seva exposició per part dels protagonistes. Posar-se d'acord en la interpretació dels fets que són la causa del dilema ja suposa un primer pas que pot facilitar la formulació d'un consell moral. En la deliberació col·lectiva es porta a terme una interpretació narrativa en què desapareix la distinció formal entre qüestions de fet i judicis de valor, tan pròpia del pensament acadèmic.