El passat mes de maig, i gràcies a l’ajut que el COPC va atorgar a l’Institut Oncològic del Vallès [IOV] en el marc de la convocatòria 0,7 d’ajuts per a projectes socials de cooperació al desenvolupament i/o projectes humanitaris en el camp de la psicologia, l’Hospital de Terrassa i l’Hospital Taulí de
Sabadell, amb la col·laboració de l’organització Paliativos Sin Fronteras, varen exportar a la ciutat de Santiago de Xile, de la mà de la seva psicòloga i coach, experta en aquesta matèria, Concha León, la seva dilatada experiència en l’ús del Mindfulness per a la reducció del malestar psicològic en pacients amb càncer.

El càncer és una malaltia freqüent i complexa que habitualment exigeix un tractament persistent i agressiu, de manera que acostuma a ser una experiència de patiment per a la persona malalta i per als seus familiars, atès que les possibilitats d’evolució i pronòstic són diverses, de fet, en moltes ocasions passa a ser una malaltia terminal. Diversos estudis –entre ells, un promogut pel propi IOV1- mostren l’eficàcia del Mindfulness (MBSR), com a eina terapèutica per a facilitar l’adaptació de les persones al procés de malaltia, en tant que promou l’ajust emocional de variables com la depressió, l’ansietat, la percepció de control, la sensació d’aïllament, etc. de manera que la seva practica influeix de forma significativa en el benestar emocional de la persona malalta i dels seus familiars. Ara bé, en el camp de l’oncologia és imprescindible no només vetllar pel confort emocional de la persona malalta i el seu cercle sinó que també cal preservar el confort emocional dels membres de l’equip sanitari.

En aquest sentit, un estudi publicat el 20092 recomanava la pràctica de Mindfulness –el MBSR combina el ioga amb la meditació- per part dels metges que es dediquen a la cura de pacients al final de la vida, com una de les mesures a adoptar per a la prevenció del burnout. D’altra banda, des de l’àrea
de psicooncologia de l’IOV, també s’han dut a terme diverses experiències entre els professionals sanitaris (metges, infermers, personal auxiliar) dels dos hospitals, amb resultats força exitosos tot i que encara resten pendents de publicar.

El Taller de Mindfulness, dirigit a professionals de l’àmbit de l’oncologia de diferents institucions sanitàries del país, dut a terme a l’Hospital del Salvador de Santiago de Xile, tenia com a objectiu principal transferir el coneixement d’aquesta tècnica amb la finalitat que, un cop formats, ells mateixos
poguessin realitzar intervencions amb persones malaltes de càncer en situació de vulnerabilitat social, de manera que aquestes últimes passarien a ser beneficiàries directes. Cal tenir en compte que a Xile molts pacients oncològics no poden accedir a una atenció psicoterapèutica ajustada a les necessitats del procés que estan vivint per manca de recursos econòmics. Aquesta tècnica permet dur a terme intervencions de caràcter grupal i, per tant, afavorir la igualtat entre les persones afectades per aquesta malaltia i, per extensió, fomentar l’atenció psicològica en els col·lectius més desfavorits d’aquell país. Varen participar 20 professionals, dels quals 3 eren metges, 9 infermers, 6 psicòlegs i 2 treballadors socials així com 1 estudiant de psicologia que feia la seva rotació al servei de pal·liatius. Els resultats obtinguts (n=17) observen que el 83% va puntuar amb un 10 [molt útils] les eines i recursos facilitats per a desenvolupar el seu treball i el 17% restant va puntuar aquest ítem per sobre de 8 [força útils]. El 100% dels participants puntua amb un 10 tant l’interès com la utilitat de la tècnica del Mindfulness.

A nivell personal també s’observen bons resultats atès que un 67% valora amb un 10 [molt] l’adquisició d’una actitud més positiva després de realitzar el taller i el 34% restant ho fa amb un 7 o 8 [bastant/força]. En relació als resultats dels qüestionaris administrats [pre-post] als participants [BDI, STAI-R, STAI-E, Escala Felicitat Subjectiva, Escala Satisfacció Vital] s’han trobat diferències estadísticament significatives tant en el BDI [0,000] com en l’STAI-R [0,001], en l’STAI-E [0,003], en els ítems relatius al Gaudi [0,004] de l’Escala de Felicitat Subjectiva i en els de Consecució d’Objectius [0,03] i de
Satisfacció [0,03] de l’Escala de Satisfacció Vital.

Els participants consideren que s’han complert les expectatives que tenien en relació al taller, reconeixen la preparació de la professional que l’ha conduït i l’11% valora amb un 9 la globalitat del taller i un 89% amb un 10 [qualificació màxima]. Tot plegat ens permet de valorar la utilitat d’aquesta intervenció i deixem en mans dels professionals de la salut participants, la transferència dels coneixements obtinguts tant a persones amb malaltia oncològica com als professionals sanitaris que, dia a dia, se n’ocupen d’ells.


1 Leon C, Mirapeix R, Blasco T, Jovell E, Arcusa A, Martín A, Seguí MA. Mindfulness para la reducción del
malestar emocional en pacientes oncológicos. Estudio comparativo con una intervención psicoeducativa
estándar. Revista de Psicooncología. 2013. Vol. 10 (2-3): 263-274.
2 Kearney MK, Weininger RB, Vachon MLS, Harrison RL, Mount BM. Self-care of pshysicians caring for
patients at the end of life. JAMA 2009;301(11):1155-1164.


Rosanna Mirapeix – Psicooncòloga a l’Institut Oncològic del Vallès (IOV)