Ferrocarrils de la Generalitat deCatalunya (FGC) col·labora amb la secció de Psicologia del Tràfic i de la Seguretat del COPC.Interior de la cabina d'una unitat de tren sèrie 113
La Secció de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya té, entre altres objectius, vetllar per l'especialització dels professionals de la psicologia a l'àrea del trànsit i de la seguretat, per poder garantir que totes les persones que condueixen o realitzen activitats que suposen un risc per a la pròpia persona o per a tercers, posseeixin les condicions psicològiques adequades.

Les aptituds psicològiques poden variar al llarg del temps, per la qual cosa és necessari revisar-les periòdicament. Així, el psicòleg/a com a avaluador/a d'aquestes aptituds psicològiques, i en el seu rol de professional en l'àmbit de la psicologia del trànsit i de la seguretat, és el responsable de detectar aquelles aptituds o condicions psicològiques que puguin posar en risc la seguretat dels ciutadans.

Per tant, l'objectiu dels professionals de la psicologia és incidir en l'anomenat "factor humà", responsable del 90% de l'accidentalitat, intervenint en la prevenció d'aquesta, sobre la base d'uns criteris marcats per la normativa, adaptats als diversos perfils necessaris per a l'acompliment de l'activitat segons l'àmbit del que es tracti (vial, aeri, ferroviari, marítim...), mitjançant instruments rigorosos i amb validesa predictiva, en un temps limitat.

Hem volgut conèixer i aprofundir en l'àmbit ferroviari, ja que la nova Ordre FOM/679/2015, de 9 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre FOM/2872/2010, de 5 de novembre, afecta als professionals avaluadors de les habilitacions del personal ferroviari, a nivell estatal. En aquesta ordre es determinen les condicions per a l'obtenció dels títols habilitants que permeten l'exercici de les funcions del personal ferroviari relacionades amb la seguretat en la circulació, així com el règim dels centres homologats de formació i dels reconeixements d'aquest personal, afectant de manera substancial a les revisions psicològiques d'aquest personal.

Aquesta normativa no afecta a les explotacions ferroviàries de l'estat d'àmbit urbà, suburbà i de rodalies, que no són titularitat d'ADIF. Concretament en l'àmbit català, el marc normatiu d'aplicació és la Llei Ferroviària de 4/2006 que inclou els Ferrocarrils autonòmics, metro i tramvies de Catalunya. No obstant això, en els requeriments d'accés a categories amb responsabilitat sobre la circulació de trens, en Ferrocarrils de la Generalitat, se segueixen protocols molt similars als de les lleis de Foment.

La nostra labor com a secció és assessorar cada vegada amb major profunditat i coneixement als professionals de la psicologia quant a les avaluacions que realitzem, i les habilitacions del personal ferroviari en aquest cas requereixen d'unes aptituds específiques que han d'estar presents en un nivell que garanteixi la seguretat de tots els ciutadans.


Màquina batonadoraUnitat de tren de la sèrie 113
La Secció de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, ha pogut visitar les instal·lacions de Rubí i Martorell, dels FGC, així com la dinàmica operativa i de gestió en la producció del servei públic de transport de la companyia catalana.

Margarita Miralles i Brugués, psicòloga, cap de desenvolupament humà dels Ferrocarrils de Generalitat de Catalunya, i vocal de la Junta d'aquesta secció col·legial, ens ha proporcionat l'accés a les instal·lacions d'aquesta companyia ferroviària, juntament amb Oriol Juncadella Fortuny, director d'operacions i Jesús González Tirat, responsable de Producció-Circulació, els qui ens han acompanyat i assessorat en aquests dies de visita, amb la finalitat de conèixer de prop i comprendre les funcions que exerceixen els treballadors del sector i les aptituds necessàries per desenvolupar el seu treball amb seguretat.

Hem pogut veure "in situ", viatjant en les cabines dels seus trens, i de les màquines d'infraestructures, coneixent les competències que han d'exercir els maquinistes i operadors.

També hem pogut visitar el centre des d'on es controlen totes les operacions de les línies, observant el complex treball de vigilància contínua. Es tracta del CCI (Centre de Comandament Integrat) situat al Centre Operatiu de Rubí on, en una única sala, conflueixen el centre de control de trànsit, el centre de supervisió d'estacions, el centre d'Informació al client i el control de la seguretat privada. Aquesta ubicació i funcionalitat permet la gestió integrada de tots els elements de producció del servei a través d'un cap de sala que coordina les accions dels diferents operadors, per complir el servei programat i facilitar i agilitar la resolució d'incidències en el menor temps possible.

Centre de Comandament Integrat


En definitiva hem pogut apropar-nos a la dinàmica diària d'aquest col·lectiu ferroviari, constatant un bon nivell de satisfacció en general del personal, la qual cosa contribueix a més al fet que FGC sigui una empresa en la qual la seguretat en la circulació està molt present en el seu dia a dia.

Volem agrair doncs, la seva col·laboració en aquest treball de camp, que segur ens ajudarà a millorar la nostra especialització.

Teresa Morali Farré
Presidenta de la Secció de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat
Col. 4682