Conferència Joaquín Fuster El passat 8 de setembre, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) va acollir una conferència del professor Joaquín Fuster, científic i investigador en neurociència, organitzada per la Secció de Neuropsicologia del COPC. La classe magistral “Neuropsicologia del lòbul frontal. L’escorça prefrontal com a òrgan predictiu i preadaptatiu” va ser presentada a la sala d’actes del COPC Barcelona davant d’un expectant auditori que n’havia esgotat les inscripcions. Amb puntualitat, Maite Garolera, representant la Junta de Govern del COPC i presidenta de la Societat Catalana de Neuropsicologia, va obrir l’acte i va donar la benvinguda al professor Fuster, l’extens currículum del qual fou presentat per Marta Balagué, representant la Junta de la Secció de Neuropsicologia.

Tot intent de resumir la conferència del professor, ja molt sintètica, implica simplificar-la i perdre’n la profunditat i el valor que anys d’estudis i recerca han aportat a la neurociència i, per tant, que els col·legiats (especialment els neuropsicòlegs) perdin l’oportunitat de conèixer-les. En conseqüència, el Departament de Comunicació del Col·legi ha ressenyat tota la classe magistral en un article que teniu disponible clicant aquest enllaç.

En resum, el professor Fuster va transmetre per què podia ser important la informació de la seva conferència per als psicòlegs, especialment els neuropsicòlegs, perquè verifica que el codi cognitiu és un codi relacional: tot es configura per relacions entre objectes, persones, característiques físiques d’un estímul, cosa que permet actuar-hi des de l’àrea de la psicologia.

La conferència s’estructurà en 3 parts, que desenvolupaven 3 camps demostrats per anys d’investigació i recerca científica: la primera, com es forma l’estructura cognitiva de l’escorça cerebral; la segona, com funciona i què produeix el cercle de percepció-acció; la tercera, com l’escorça prefrontal aporta funcions cognitives que permeten als organismes preadaptar-se al futur que preveuen. Cadascuna de les parts, sintèticament desenvolupades, van produir en el públic el que la mateixa conferència descrivia: connexions cerebrals interrelacionals, que configuren el codi cognitiu i -per tant- un efecte en el cervell i en el coneixement diferent en cadascú.

Finalment, el desenvolupament de la conferència permetia arribar a dues conclusions fonamentals: en primer lloc, que la memòria i el coneixement (o memòria semàntica) estan fets de xarxes distribuïdes, solapades, interactives  -en definitiva xarxes cognitives o cògnits- que es formen seguin els principis de Hebb. En segon lloc, que aquestes xarxes (o cògnits) s’organitzen en zones de l’escorça posterior, mentre que les xarxes de memòria operand es distribueixen en la zona de l’escorça frontal. L’escorça prefrontal integra conducta, comportament, llenguatge i raonament amb les funcions cognitives de planificació, preparació, memòria operand i presa de decisions. Aquestes quatre funcions de l’escorça doten l’organisme de la capacitat predictiva i preadaptativa, que són essencials per a la organització temporal del comportament, el llenguatge i el raonament.