Informació destacada de la Junta General Ordinària i Extraordinària de Col·legiats/des 


El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya va celebrar Junta General Ordinària i Extraordinària de Col·legiats/es el 19 de desembre de 2016 a Barcelona.
 
Seguint l’ordre del dia establert en la convocatòria de la Junta General Extraordinària es van aprovar els següents punts: l’acta de la Junta General anterior (25 d’abril); el Reglament del Defensor del Col·legiat, en el qual s’hi van incorporar petites esmenes aportades per col·legiats/des en el període establert per fer-ho; el Reglament de Creació i Funcionament dels Grups de Treball de les Seccions, que vol posar ordre i potenciar-ne la creació, i es va ratificar la nova denominació de la Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats. En aquest sentit, Alba Orteu, presidenta de la Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats, va comentar que es volia millorar el nom ja que l’anterior era reduccionista i no incloïa aspectes de diversitat fonamentals en la societat d’avui en dia. 

Abans de passar a la Junta General Ordinària, el Cor del COPC va oferir la ja tradicional cantada de nadales. Amb un programa que va presentar cançons populars catalanes, angleses i alemanyes, es va fer un repàs a les nadales més conegudes com Santa Nit, El Noi de la Mare, Fum, fum, fum o We Wish You a Merry Christmas. Tots els assistents van quedar entusiasmats amb el bon nivell de les cantaires i la bona interpretació que van fer.  A continuació, es va celebrar la Junta General Ordinària. Com en la trobada anterior, el primer punt de l’ordre del dia va consistir en l’aprovació de l’acta de la Junta General anterior.

Després, el degà del COPC, Josep Vilajoana, va explicar els principals projectes que està liderant el COPC aquest 2016. En primer lloc, la posada en marxa de l’anomenada ‘Eina Global’ que significa una nova pàgina web i un nou sistema de gestió col·legial. L’objectiu del canvi és facilitar la tasca als treballadors i als col·legiats/des ja que seran més autònoms en les gestions diàries i la informació serà més visible i accessible. El degà va voler ressaltar la dedicació en recursos, tant en temps com en inversió econòmica, per tirar endavant el projecte i va demanar paciència i comprensió ja que els primers dies de funcionament de l’eina possiblement el seu rendiment no sigui òptim. El compromís de la Junta del COPC és que el 2017 s’incrementin les funcionalitats del sistema i resolguin les necessitats dels professionals. 

L’altre projecte d’envergadura destacat pel degà del COPC va ser el relacionat amb la Fundació Galatea. “La dedicació a la salut dels intervinents era un projecte que ens semblava vital”, va afirmar Josep Vilajoana, degà del COPC. Va comentar que s’ha desplegat el programa Psyque per a la salut i el benestar del psicòleg/òloga col·legiat/da. Psyque té com a finalitat assistir els psicòlegs/es col·legiats/des que pateixen problemes de salut mental o conductes addictives, per assegurar que reben el tractament adient i que poden exercir la pràctica de la psicologia en les millors condicions possibles. I també es va posar en marxa l’Enquesta salut, estils de vida i condicions de treball dels psicòlegs i psicòlogues a Catalunya. Actualment, estem en procés de recollida d’informació, per aquest motiu, es va animar a tots els col·legiats/es que encara no ho hagin fet a contestar l’enquesta. 

Seguidament, la tresorera del COPC, Anna Carmona, va procedir a l’explicació dels pressupostos per al 2017. Va destacar que, a partir de l’any vinent, es treballarà amb comptabilitat analítica o de costos per tal de poder ser més eficaços a l’hora de controlar les despeses. A nivell d’ingressos, la tresorera del COPC va ressaltar que s’incrementaran les quotes col·legials en un 3% i que es vol aconseguir un augment del nombre de col·legiats/des en un 1,62%. No hi haurà increment de sous i les despeses extraordinàries que es poden donar per aquest 2017 aniran enfocades a incrementar les funcionalitats de l’’Eina Global’ i a millorar les instal·lacions de la Seu Central del COPC. 

Finalment, els assistents van aprovar els pressupostos del COPC per al 2017 i també les assignacions dels membres de Junta que, un cop més, no experimenten cap augment. 


Podeu consultar les fotografies de l'acte a la galeria d'imatges del COPC.