Entrevista a l’Associació Plataforma de Psicòlegs d’Execució Penal, PPEP

L’Associació Plataforma de Psicòlegs d’Execució Penal, PPEP, és una entitat que té com a finalitat millorar les condicions laborals dels professionals de la psicologia que treballen o han treballat en l’Àmbit d’Execució Penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Hem parlat amb el seus representants per conèixer de primera mà quins són els seus objectius, les activitats que desenvolupen i la situació actual dels professionals d’aquest camp. 

 

1. Què és l’Associació Plataforma de Psicòlegs d’Execució Penal? Quins són els seus objectius?

És una associació que té com a objectius: agrupar, donar visibilitat, millorar les condicions de treball i dignificar la imatge i professió de tots els psicòlegs que treballen o han treballat en l’Àmbit d’Execució Penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (creat per l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/54/2009, de 24 de març).

Els serveis que inclou l’Àmbit, en els quals treballen psicòlegs són els següents: els centres penitenciaris, els centres educatius de menors, el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, l’Àrea de Medi Obert, el servei de centres, l’Àrea de Mesures Penals Alternatives, l’Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima, les oficines d’atenció a les víctimes de delictes, l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya i els serveis dels psicòlegs en els mateixos serveis centrals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil, etc.

La primera necessitat d’associar-nos va venir donada pel fet que el col·lectiu es troba repartit per serveis i centres i, per tant, era difícil el contacte i la coordinació entre els psicòlegs. Abans de la creació de l’Àmbit, si hi havia algun contacte entre professionals era relatiu als mateixos serveis, per exemple, els psicòlegs de presons entre ells, els de justícia juvenil entre ells, etc. però en crear-se aquest es va considerar més lògic i efectiu agrupar-nos tots en una mateixa entitat.

Dins del mateix Àmbit existeix una diferenciació professional respecte els diferents rols que desenvolupa el psicòleg segons el servei en què treballi (alguns més encarats a la victimologia, altres a treballar la rehabilitació de l’agressor, alguns amb tasques més sanitàries, o més forenses, o criminològiques, etc.). Així, malgrat aquesta diferenciació, tots ens trobem en el mateix marc organitzatiu i legislatiu. A partir de tot això, la PPEP es proposa buscar un espai de trobada i posada en comú de les inquietuds i necessitats professionals d’aquests psicòlegs, així com vetllar pels interessos comuns i per la consecució de fites formatives, professionals i d’investigació. A més, donada l’elevada quantitat d’intrusisme existent en la psicologia, també lluitar per aconseguir el digne reconeixement de la professió.

 

2. Com va sorgir la idea de crear l’Associació?

La idea va sorgir al Col·legi, quan part del col·lectiu es trobava tramitant la sol·licitud de l’habilitació sanitària (arran de l’aplicació de la Llei 33/2011 General de Salut Pública) en l’estiu de 2014. Veient totes les dificultats que havíem d’afrontar i el desemparament en què ens trobàvem, vam veure que el fet d’estar organitzats era una necessitat per poder reivindicar la nostra professionalització.

 

3. Quina és la situació actual dels psicòlegs que treballen en l’àmbit d’execució penal?

Més del 80 per cent dels psicòlegs que treballen a l’Àmbit d’Execució Penal pateixen el mal endèmic de l’interinatge cronificat. La mitjana d’anys de servei és de més de 10, i es troben casos fins i tot de 25.

A més d’això també s’han de tenir en compte els canvis reestructuratius i de comunicacions que s’han patit arran del tancament de la Model, que han afectat directament els interins en ser els últims a escollir les places ofertades restants.

Amb relació a l’oferta pública de 2015, en què es convocaven 80 places de psicòleg de l’àmbit d’execució penal, la Plataforma sempre ha estat en desacord pel fet que no sortien el nombre total de places (sinó només un 40% de les places actuals, i sense previsió de nova oposició en anys). A més que en la oferta pública de 2010, la qual l’Administració va anul·lar, el nombre de places de psicòlegs era superior en 37.

En el moment en què es va publicar la convocatòria del 2015, tot just començàvem a organitzar-nos i no 
disposàvem de gaire informació del que es podia fer, per això el marge d’actuació dels afectats va ser nul·la. En canvi, quan es va publicar el temari específic d’execució penal, el col·lectiu ja estava organitzat; i així, amb la intenció de parar i millorar el procés, els psicòlegs representats per la PPEP, van interposar recurs al temari, del qual no s’ha obtingut cap resposta.

 

4. Quines característiques té o ha de tenir un psicòleg o psicòloga que treballa en aquest àmbit?

En el cas del nostre àmbit específic és convenient tenir formació en psicologia criminal, psicologia forense, psicologia clínica o sanitària, psicologia jurídica i psicologia social. Més o menys d’una especialitat o altre segons l’àrea o departament on s’està vinculat laboralment.

Les característiques dels professionals són les mateixes que les de qualsevol altre psicòleg: no jutjar, ser accessible, saber escoltar activament i comunicar de manera efectiva, ser empàtic, saber generar una relació terapèutica sana, saber mantenir els tempos en els estadis de canvi, capacitat de treball en equip disciplinar i de derivació quan cal. Important seguir-se formant. Hem de tenir present que treballem en un ambient hostil i hem de saber reconduir els efectes estressors que això comporta. El que és més important de tot és la vocació, la il·lusió i la motivació.

 

5. En el cas de la problemàtica sobre l’estabilització de la plantilla de psicòlegs d’execució penal, quines són les vostres propostes?

Tenint en compte l’Acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, signat el 16 de juny de 2017, així com els últims acords d’ocupació pública que s’han signat a l’Estat Espanyol amb l’objectiu de disminuir la interinitat, (OPEP 2017), i donada la situació irregular en què es troba la major part de la plantilla de psicòlegs funcionaris interins de l’àmbit (més de 3 anys de treball),  la PPEP proposava un Pla de consolidació dels llocs de treball a través de diverses maneres:

 

1.        Modificar les bases de l’actual concurs-oposició lliure de 80 places de psicòleg, ja publicada, atès que en les bases d’aquesta convocatòria s’han introduït criteris diferents de valoració entre els psicòlegs en funció de la contractació laboral o interina amb contracte administratiu (nomenament), cosa que produeix una vulneració de drets fonamentals per discriminació i per tant s’han de deixar sense efecte, reconeixent la realitat de l’interinatge crònic i procedir a una nova convocatòria adaptant les bases dins d’aquest context excepcional.

2.        Aplicar la Disposició Transitòria 4ª de l’EBEP que permet la possibilitat de processos extraordinaris de consolidació de llocs de treball o places ocupades per interins de llarga duració.

3.        Una altra possibilitat, tal com s’ha fet en altres ocasions per part  l’Administració: combinar processos restringits, o promocions internes, pel personal que està treballant en la funció pública en situació d’interinatge de llarga durada, amb oposicions de torn lliure, com a màxim cada 3 anys.

4.        Impulsar la publicació a curt termini de noves ofertes públiques d’ocupació que incloguin la resta de places de psicòlegs de l’Àmbit d’Execució Penal, no incloses en l’actual oferta pública de 2015 (almenys 120 places).6. Quanta gent es troba en aquesta situació?

En tot l’àmbit comptabilitzem aproximadament uns 200 psicòlegs interins, malgrat que no disposem del nombre exacte perquè, entre d’altres motius, ni l’Administració ni els sindicats no ens han facilitat aquesta informació i el nombre l’hem hagut d’aproximar fent un càlcul dels professionals a cada servei.

 

7. A banda d’aquesta problemàtica actual, quins altres aspectes penseu que cal millorar en l’àmbit professional dels psicòlegs d’execució penal?

Principalment cal tornar a adquirir el reconeixement i prestigi que havíem tingut, i potenciar la màxima professionalitat. A més també cal avançar com a grup col·lectiu professional, fer-nos visibles, promocionar la nostra tasca rehabilitadora i tractamental orientada al canvi i a la millora personal; donar-nos a conèixer a la societat i positivar la nostra funció social; treballar contra les situacions d’intrusismes i males praxis.

 

8. Quines són les activitats que dueu a terme des de l’Associació?

Actualment els temes prioritaris per a l’Associació són la lluita per a la consolidació de les places, la lluita per unes bases justes de l’actual oposició, i l’habilitació sanitària.

A partir d’aquí voldríem crear una subsecció específica a la Secció de Psicologia Jurídica del COPC per tocar tot allò relatiu a la nostra tasca professional, inclosa la formació.

També voldríem tenir representació online a e-Catalunya de la Generalitat, per poder expandir i compartir la nostra professió.

Per últim, ens volem vincular amb universitats i altres entitats professionals relacionades en el món acadèmic.

Com que la majoria hem d’opositar, tampoc no podem encara endegar gaires activitats ni projectes fins que aquest procés finalitzi.

Pas a pas volem potenciar projectes i il·lusions. Ara estem molt contents d’haver arribat a organitzar-nos i començar a ser visibles al món.

 

Els psicòlegs d’execució penal també existim,

I estem encantats de ser-hi i de treballar!!!!