El passat 9 d’abril, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya va reunir la seva Junta General Extraordinària, en primera instància, i la Junta General Ordinària, en segona instància, a la Sala d’Actes del Col·legi.

El degà del Col·legi, el Dr. Josep Vilajoana, va obrir la Junta General donant la benvinguda a totes les persones assistents, que omplien la sala, va excusar la no assistència de la secretària de la Junta de Govern i va presentar Dolors Liria, vicesecretària de la Junta de Govern, que la substituiria.

La Junta General Extraordinària tenia dos únics punts a l’ordre del dia. El primer, la Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la Junta General anterior (Extraordinària 18.12.2017), presentat per Dolors Liria, va ser aprovada sense vots en contra. El segon, l’ Aprovació, si escau, de les condicions de venda de l’antiga seu del COPC, en canvi, no va rebre el suport de la Junta a causa d’un ric exercici de deliberació col·lectiva en què 
es va consensuar, Junta de Govern inclosa, l’adopció d’una solució que recollia millor el sentir general de les persones assistents que la inicialment proposada per aprovar. En aquest sentit, cal agrair les aportacions i els punts de vista dels torns de paraula, així com la de l’assessor jurídic, que van integrar nous elements a l’anàlisi que van fer canviar la proposta inicial. Cal remarcar, doncs, que la Junta General va ser en aquest  punt un  espai en què  la  intel·ligència 
col·lectiva contempla més punts de vista per aconseguir una solució més robusta, més sòlida, amb més adhesions. Cal reconèixer, doncs, també, la idoneïtat de la reformulació que el degà va proposar, que va ser secundada gairebé unànimement per tots els assistents.

Tot seguit, va començar la Junta General Ordinària, amb el següent ordre del dia:

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la Junta General anterior (Ordinària 18.12.2017)
2.   Informe de la Junta de Govern gener-abril 2018
3.   Presentació i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats corresponents a l’any 2017
4.   Presentació i aprovació, si escau, dels estats comptables corresponents a l’any 2017
5.   Torn obert de paraules

El primer punt, també va complir el tràmit de ser aprovat, també sense cap vot en contra. No obstant això, un torn de paraula va recordar que l’acta no incloïa -i que per tant, calia afegir- una declaració expressa que les Juntes Generals del COPC són un espai de lliure expressió del col·legiats i col·legiades, en què totes les intervencions han de ser respectades; una declaració motivada per la desaprovació a certes actituds poc respectuoses amb alguns torns de paraula que van esdevenir-se l’anterior Junta General.

El segon punt, l’Informe de la Junta de Govern gener-abril 2018, va ser presentat pel degà. Tal com s’havia posat de manifest feia uns minuts, la Junta de Govern que s’havia reunit abans de la Junta General havia convocat eleccions a la Junta de Govern pel  12 de juny. Sota aquest prisma, el punt  de l’ordre del dia  prenia

una nova dimensió, ja que seria l’última Junta General en què el degà Vilajoana n’exerciria les funcions.

L’informe de Junta, doncs, va ser emprat per destacar algunes accions dels últims 8 anys de mandat, a mode de tancament. En primer lloc, va manifestar “una certa malenconia, especialment en recordar persones vinculades al Col·legi que se n’han anat abans d’ hora”,  persones   amb  qui   havia   treballat
conjuntament, com l’exdegà Jaume Almenara. També va remarcar “l’esforç brutal que havia fet el COPC per modernitzar-se, per actualitzar sistemes informàtics, bases de dades, etc.”.

Acte seguit va assegurar que l’edat mitjana dels col·legiats i col·legiades està baixant, i que això suposa un repte, o una dificultat, especialment perquè una part important de les joves persones col·legiades estan en recerca de feina, ja que, actualment el mercat laboral no absorbeix una part important dels titulats recentment. Finalment, també va remarcar que “s’han treballat temes de molt calat, que sovint no es veuen, perquè suposen una inversió immensa, però uns rèdits no immediats”, com per exemple l’esforç que s’ha fet per dotar el COPC d’eines tecnològiques que permetin atendre millor els col·legiats i col·legiades, ja sigui perquè dona a l’equip tècnic noves possibilitats com perquè els allibera temps que poden destinar a l’atenció.

Finalment, va parlar de l’obligatòria pertinença al Consejo General de la Psicología de España, de la millora del treball conjunt i la relació entre la seu central del COPC amb les delegacions provincials. Per acabar, va posar èmfasi sobre el fet que els períodes electorals són positius, perquè recullen noves propostes, projectes, i que hi hagi diferents candidatures, per tant, també serà positiu.

Les últimes paraules van fer explícit un objectiu de fons que havia tingut la Junta de Govern durant tot aquest temps: generar una estructura tècnica i administrativa estable, experta, que treballi a velocitat de creuer de forma autònoma, de tal manera que la Junta de Govern pugui centrar-se en la seva principal finalitat: la defensa i desenvolupament de la professió mitjançant l’acció política.

La vicesecretària de la Junta de Govern Dolors Liria va rubricar la intervenció del degà agraint tota la dedicació, coneixement i experiència que el Dr. Vilajoana ha aportat al COPC durant els seus dos mandats.

A continuació, el Defensor de les persones col·legiades va fer efectiu el dret a intervenir a la Junta General i va gaudir d’un punt en l’ordre del dia, que va emprar per posar de manifest les disfuncions que, després d’un 
any de l’inici de l’activitat del nou òrgan, encara hi havia entre el desenvolupament de les seves funcions i la necessària col·laboració dels altres òrgans del Col·legi. En paraules compartides per Joaquín Morata, el Defensor de les persones col·legiades, i el Dr. Josep Vilajoana, degà del COPC, cal seguir treballant per aconseguir fer realitat el propòsit de la figura: ajudar a créixer i a donar millor servei al COPC, no fiscalitzar el  treball  dels  òrgans i treba-
lladors sinó motivar-los a obtenir millors resultats. En aquest sentit, el degà va informar que les últimes Juntes de Govern havien aprovat propostes del Defensor de les persones col·legiades, però que tot i així encara calia acabar de trobar la fórmula de l’òptima relació.

Els punts 3 i 4 de l’ordre del dia, Presentació i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats corresponents a l 'any 2017 i Presentació i aprovació, si escau, dels estats comptables corresponents a 
l’any 2017 també es van aprovar sense vots en contra. Per destacar una intervenció del torn de paraula de cada punt, pel que fa a la memòria, es va suggerir que s’hi seguís desenvolupant la redacció de les polítiques que defensael col·legi en cada context en què envia representació institucional. Pel que fa als estats comptables, les intervencions van preguntar sobre algunes partides de despesa, com per exemple
les aportacions econòmiques a terceres entitats.

Finalment, el punt 5 de l’ordre del dia, Torn obert de paraules, va donar l’oportunitat als col·legiats i col·legiades de preguntar a la Junta de Govern per diferents aspectes de la seva gestió. Van sortir temes diversos, com el paper que havia de tenir el COPC al Consejo General de la Psicología de España, posant en evidència que un petit sector de col·legiats i col·legiades se’n voldrien desvincular, la gestió de personal, amb els ajustos sempre difícils en una nova organització, diversos agraïments per la tasca exercida pel degà i pel volum de treball que havia assumit o la bona relació que havia tingut la Junta de Govern amb les Delegacions territorials.

Podeu veure imatges de la Junta General Extraordinària i Ordinària del 9 d’abril de 2018 en aquest enllaç a l'àlbum de fotos de la galeria fotogràfica del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.